[nhadat]
Hai năm gần đây, Quảng Nam là thị trường lớn về đất nền ở miền Trung với nguồn cung chính tập trung ở 2 địa bàn Hội An - Điện Bàn.
[/nhadat]